เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวชได้ประสานงานไปยังหัวหน้ากลุ่มงานห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อนำเครื่องiMACมาให้บริการเพิ่มจำนวน 4 เครื่อง

 

IMG_20160203_100639

 

 

 

 

 

 

 

 

นำเครื่องiMACมาให้บริการที่ห้องศูนย์การเรียนรู้โชติเวช