heartbleed

กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสารทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อตรวจหาเเละทำการแก้ไข Heartbleed BUG ซึ่งรายการต่อไปนี้เป็นรายการของเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายที่ได้รับการปรับปรุงเเล้ว

  • https://repository.rmutp.ac.th  ระบบคลังปัญญา มทร.พระนคร
  • https://sslvpn.rmutp.ac.th  ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน
  • https://www.rmutp.ac.th  เว็บไซต์ มทร. พระนคร
  • https://*.rmutp.ac.th  เว็บไซต์อื่นที่อยู่ภายใต้ซับโดเมนของ มทร. พระนคร

 

 

อัพเดท!!! แก้ไข Heartbleed BUG เครื่องเเม่ข่าย มทร.พระนคร
Tagged on:                         

Leave a Reply