การแชร์ปริ้นเตอร์ เป็นการแบ่งทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกันกับคอมพิวเตอร์ (Computer) ในระบบเครือข่าย (Network) เดียวกัน โดยมีเครื่องหลักเป็นศูนย์กลางในการเปิดแชร์เครื่องปริ้นเตอร์ให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ในเครือเดียวกันสามารถใช้งานได้ร่วมกัน โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้ง Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10

1.Start > Control Panel

share-printer-windown7_1

          2.คลิกเลือก view network status and task bar

share-printer-windown7_2

          3.คลิกเลือก Choose Home Group and Sharing Option

share-printer-windown7_3

          4.คลิกเลือก Change Advanced and Sharing Setting

share-printer-windown7_4

         5.คลิกเลือก Public

share-printer-windown7_5

          6.ติกเลือกที่ Turn on Network Discovery

share-printer-windown7_6

        7.ติกเลือกที่ Turn on file and printer sharing

share-printer-windown7_7

8.ติกเลือกที่ Turn off password protected sharing

share-printer-windown7_8

9.กลับไปที่ Start > Control Panel > View Device and Printer

share-printer-windown7_9

10.คลิกขวา printer ที่ต้องการแชร์ > Printer Properties > เลือก printer

share-printer-windown7_10

11.เลื่อกที่ Tab Sharing > คลิกเลือก Sharing This Printer > Apply

share-printer-windown7_11

หลังจากนั้นก็จะไปตั้งค่าที่เครื่องลูกต่อ

Windows 7ตั้งค่าลูกเครื่อง

12.เข้าไปที่ My Computer > Network > เลือกชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ share printer

window7_12

13.จะเห็น icon printer ให้ทำการ Double click เพื่อทำการ Install Driver

window7_13

14.คลิก Install Driver

window7_14

15.รอ process การ install driver printer

window7_15

16.เท่านี้ก็สำเร็จ แล้วก็ทำการ ทดสอบปริ้นจากเครื่องลูก

window7_16

การ share printer ใน Windows 7