ตั้งเวลาบน Windows ให้ตรงกับเวลาปัจจุบัน

  • ไปที่ Control panel เลือก Clock

  • เลือก Date and Time

  • เลือก Change time zone…

  • (เลือก UTC+07.00) Bankok, Hanoi, Jakarta

 

หรือดาวน์โหลดวิธีตั้งค่า click >>> settime-wins10

ตั้งเวลาบน Windows ให้ตรงกับเวลาปัจจุบัน
Tagged on: