วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2558 ทางสำนักประกันคุณภาพ ได้จัดอบรมการกรอกข้อมูลระบบ CHE QA Online ณ ห้องศูนย์การเรียนด้วยตนเอง (พระนครเหนือ)

 

S__9568272

สำนักประกันคุณภาพจัดอบรมการกรอกข้อมูลระบบ CHE QA Online
Tagged on: