how-to-add-security-to-a-wifi-networkวันพุธที่ 16  กันยายน 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารได้ดำเนินการย้าย Zone WiFi เพื่อความปลอดภัยจากการบุกรุก และปรับให้ user นักศึกษารองรับ IEEE802.1X ทำให้ Login ใช้งานครั้งเดียวใช้งานได้ตลอด (auto login)

ย้าย Zone WiFi และ IEEE802.1X สำหรับนักศึกษา