สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร Internet of Things สำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 9803 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

IoT_8643

 

IoT_7315

 

IoT_7083

 

IoT_5841

 

IoT_3431

อบรมหลักสูตร Internet of Things
Tagged on: