วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ทางกลุ่มงานเครือข่าย ได้ทำการเชื่อมต่อ fiber optic  ที่ห้องชาร์ปไฟฟ้าชั้น5 และที่ห้องพักอาจารย์ชั้น 2  อาคารเรียนและปฎิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์พระนครเหนือ

S__114524267460074602

เชื่อมต่อ fiber optic อาคารเรียนและปฎิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์พระนครเหนือ
Tagged on: