warning-145066__180

เมื่อจากวันที่ 21 มีนาคม 2558 ในเวลา 9.00 น. เนื่องจากลมพัดแรงทำให้สายไฟฟ้าชำรุด ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ทำการแจ้งการไฟฟ้านครหลวง ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าว เป็นเหตุให้ไฟดับในห้องเซิฟเวอร์ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งเวลา 12.30 ระบบไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ปกติเรียบร้อยแล้ว

ระบบไฟฟ้าดับ ทำให้ระบบเน็ตเวิร์กไม่สามารถให้บริการได้ (พระนครเหนือ)
Tagged on: