เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนงานบริการวิชาการแก่สังคม ขอให้ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่องานบริการแก่สังคม โดยจัดฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลภายนอกเป็น จำนวน 30 คน

004 005 006

คณะวิศวกรรมขอใช้ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่องานบริการแก่สังคม (พระนครเหนือ)