1 ที่ This PC คลิกขวา เลือกที่ Manage

 

2 เมนูทางซ้ายหัวข้อ Storage คลิกที่ Management

3  ตัวอย่างจะเลือกที่ไดร์ E ทำการคลิกขวาเลือก Change Drive Letter and Paths

4 เลือก Change

 

5 ที่ Assign the following drive letter ให้ทำการเลือกไดร์ D แล้วกด OK

6 กด Yes

7 เสร็จสิ้น เปลี่ยนจาก E เป็น D

วิธีเปลี่ยน Drive Letter จาก ไดร์ E เป็น D
Tagged on: