วันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารจัดเตรียมอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายภายในงานการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี จำนวน 7 จุด

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมงคลอาภา จำนวน 7 จุด

และห้องเรียนต่างๆสำหรับใช้ในงาน

 

 

จัดเตรียมอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายภายในงานการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3