วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router Gateway) ที่ศูนย์เทเวศร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมีเสถียรภาพที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก โดยมีการทำเครือข่ายภายนอกเส้นทางสำรอง(BGP)

7579 7580 7581

7582 7583

ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router Gateway) ศูนย์เทเวศร์