วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ จัดส่งเจ้าหน้าที่เครือข่ายเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Access Point เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นจากรุ่น AP92 เป็น AP205 จำนวน 3 จุด ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ได้แก่
– ภายในห้องบรรณารักษ์ห้องสมุด
– ตึกโรงอาหารชั้น 4 หน้าห้องพักอาจารย์ Accounting
– ภายในห้อง Studio ตึกศิลปศาสตร์

12869 12870 12871 12872

 

 

เปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Access Point รุ่น 205 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร