ในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย (LAN) จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อให้ใช้งานระบบเครือข่าย Internet ภายในมหาวิทยาลัยได้  โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

  1. เปิดเว็บเบราเซอร์  ที่ท่านใช้งาน
  2. พิมพ์  http://auth.rmutp.ac.th  ในช่อง URL

  3. พิมพ์ User name และ Password สำหรับใช้งาน Internet ของท่าน ในช่องกรอก แล้วกด Login

  4. จะปรากฏหน้าจอแสดงคำว่า Logout เพื่อให้กดเมื่อเลิกใช้งาน Internet

  5. หลังจาก Login แล้วผู้ใช้จะสามารถใช้งาน Internet ได้ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะกด Logout

 

การเข้าใช้งานระบบเครือข่าย Internet ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร PDF

กลุ่มงาน ระบบเครือข่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6786 Email : noc@rmutp.ac.th

การเข้าใช้งานระบบเครือข่าย Internet ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร