วิธีการเชื่อต่อระบบ VPN บนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับการสืบค้นฐานของมหาวิทยาลัย เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เข้ากับระบบเครือข่ายและWifi ภายใน มหาวิทยาลัยสมาชิกสามารถใช้ Username และ Passwordเพื่อเข้าใช้งาน การสืบค้น ฐานข้อมูลได้ทันที

ขั้นตอนที่1 การใช้งานมาตรงปุ่มสตาร์หารูปแว่นขยายแล้วพิมพ์คำว่า VPN เลือก VPN Settings ดังรูป

 

ขั้นตอนที่2 เลือกเครื่องหมาย+ Add  a VPN connection ดังรูป

ขั้นตอนที่3 เลือกตั้งชื่อที่ Connection name เลือกชื่อที่ต้องการตั้งช่องที่2ใส่ Email Covidvpn.rmutp.ac.th ช่องที่3ให้เลือก poni to poni tunnling protocol (PPTP) หลังจากนั้นกด Save

ขั้นตอนที่4 เลือกที่ชื่อที่ตั้งเอาไว้สักพักให้กด Connect ดังรูป

ขั้นตอนที่5 กด Sign in  ใส่ Username และ Password ดังรูป

ขั้นตอนที่6 เมื่อกด connect ก็จะสามารถเข้าฐานข้อมูลของมหาลัย

 

การเข้าใช้งาน covidvpn.rmutp.ac.th
Tagged on: