อบรมหลักสูตร Mobile Application Development

อบรมหลักสูตร Mobile Application Development

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดอบรมหลักสูตร Mobile Application Development ให้กับอาจารย์และบุคลากร อบรมระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2559 (8 วัน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ        

ประกาศเครือข่าย มทร.พระนคร ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บกรมบัญชีกลางได้

ประกาศเครือข่าย มทร.พระนคร ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บกรมบัญชีกลางได้

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. เครื่อข่าย มทร.พระนคร ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บกรมบัญชีกลางได้ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคภายในกรมบัญชีกลาง   จึงขออภัยในความไม่สะดวกครับ