เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าไปตั้งค่าอุปรกรณ์ เพื่อต่อขยายการใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าไปตั้งค่าอุปรกรณ์ เพื่อต่อขยายการใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ด้วยทางคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้มีการปรับปรุงตึกและมีการเดินระบบเครือข่ายใหม่ในชั้น  2 และ 3 และได้เริ่มเข้าใช้งานในส่วนที่ได้ปรับปรุงแล้ว แต่ระบบเครือข่ายยังไม่ได้ทำการตั้งค่า ดังนั้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่าย จึงได้เข้าไปทำการ config อุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากตัวกระจายสัญญาณหลักจนสามารถใช้งานได้ปกติ

การประชุมงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

การประชุมงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการการประชุมงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานระหว่างหน่วยงานย่อยและเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน รวมถึงการแจ้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งรายละเอียดในการประชุมแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้

ประกาศปรับปรุงระบบ Log in WIFI-RMUTP

ประกาศปรับปรุงระบบ Log in WIFI-RMUTP

เมื่อ วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการปรับปรุงระบบแสดงตัวตนในการเข้าใช้  WiFi – RMUTP  ที่ศูนย์เทเวศร์เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจจากบุคคลภายนอก ซึ่งจะทำให้ระบบ WiFi รับโหลดเยอะเกินความจำเป็น ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรและ นักศึกษา เวลาจะ เชื่อมต่อ WiFi ให้ใส่ รหัส ” rmutp123″ ในครั้งแรกครั้งเดียว (ต่ออุปกรณ์) เพื่อยืนยันความต้องการในการเข้าใช้งานจิงๆ ทั้งนี้ในการแก้ไขปรับปรุงในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้งานเครือข่ายและ อินเตอร์เน็ต ทางสำนักวิทยบริการต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วย

วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ปรับปรุงแนวสายไฟเบอร์ออฟติกคณะวิศกรรมศาตร์ ตึกวิศกรรมไฟฟ้า

วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ปรับปรุงแนวสายไฟเบอร์ออฟติกคณะวิศกรรมศาตร์ ตึกวิศกรรมไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการสำรวจและแก้ไขปรับปรุงแนว สายไฟเบอร์ออฟติกของคณะวิศวกรรมศาตร์ ตึกวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครื่อข่ายและอินเตอร์เน็ต  ทั้งนี้ในการแก้ไขปรับปรุงในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้งานเครือข่ายและ อินเตอร์เน็ต ทางสำนักวิทยบริการต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วย

วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ปรับปรุงแนวสายไฟเบอร์ออฟติกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ปรับปรุงแนวสายไฟเบอร์ออฟติกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการสำรวจและแก้ไขปรับปรุงแนวสายไฟเบอร์ออฟติกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครื่อข่ายและอินเตอร์เน็ต  ทั้งนี้ในการแก้ไขปรับปรุงในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้งานเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ทางสำนักวิทยบริการต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วย

วิธีการ Install Webmin บน Ubuntu Server 12.04

Webmin คือ เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจัดการระบบในระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ในตระกูลยูนิกซ์ โดยการใช้จะทำผ่านเว็บเบราว์เซอร์เช่น Internet Explorer ส่วนใหญ่ของเว็บมินพัฒนาด้วยภาษาเพิร์ล และทำงานร่วมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ มักใช้ TCP พอร์ตหมายเลข 10000 ในการติดต่อ และสามารถใช้โพรโทคอล SSL ถ้ามีโปรแกรม OpenSSL ติดตั้งไว้แล้ว โครงสร้างภายในเป็นลักษณะโมดูล ซึ่งมีส่วนติดต่อไปยังไฟล์เก็บการตั้งค่าและอีกส่วนไปยังเซิร์ฟเวอร์เว็บมิน โครงสร้างนี้มีความยืดหยุ่น ผู้ที่สนใจสามารถเพิ่มเติมขีดความสามารถใหม่ โดยการเขียนส่วนเสริมเพิ่มเองได้ Webmin ยังยอมให้ควบคุมเครื่องหลายเครื่องพร้อมกัน [ที่มา th.wikipedia.org] ขั้นตอนแรกในการลง Webmin นั้น ให้เปิด Terminal ขึ้นมาแอด Source ต้นทางการดาวน์โหลดโปรแกรม และอัพเดทโปรแกรม ถ้าหากไม่มีขั้นตอนนี้ก็จะไม่สามารถลงตัว Webmin ได้ โดยใช้คำสั่ง $sudo

network zone ห้องพักครูคหกรรม Down

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ได้รับแจ้งจากทางห้องพักครูคหกรรมฝั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตึก 4 5 6 ว่าระบบ Network ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าเกิดจากเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องจึงได้ทำการแก้ไขกลับมาใช้งานได้ปกติ

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) ห้องประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) ห้องประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

วันที่ 16 ตุลาคม 2555 ทางสำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Points) ที่ห้องประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้อินเตอร์เน็ตไร้สายได้อย่างทั่วถึง

ปรับปรุงระบบ Routing ศูนย์พระนครเหนือ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555

ปรับปรุงระบบ Routing ศูนย์พระนครเหนือ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการปรับปรุงระบบ Routing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 จะมีผลทำให้การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่ศูนย์พระนครเหนือ จะมีการขัดข้องบ้าง ทางสำนักวิทยบริการต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วย

ปรับปรุงระบบ Routing ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555

ปรับปรุงระบบ Routing ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการปรับปรุงระบบ Routing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2555 จะมีผลทำให้การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่ศูนย์พานิชยการพระนคร จะมีการขัดข้องบ้าง ทางสำนักวิทยบริการต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วย