featured-repair

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ลิงค์สำรองเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างภายในมหาวิทยาลัยออกไปยังภายนอกเกิดความขัดข้อง ทางกลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ประสานงานกับทาง Uninet เพื่อปรับปรุงและทดสอบระบบเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถให้งานเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกได้ชั่วคราว ทางเจ้าหน้าที่ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศเครือข่าย มทร.พระนคร