เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสือสารได้เชิญบุคลากรในกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะพูดคุย ชี้แจง เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมพวงแสด

DSC_0925 DSC_0926 DSC_0927 DSC_0928 DSC_0929 DSC_0930 DSC_0931 DSC_0932

วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ประชุมกลุ่มงานเครือข่ายฯ

Leave a Reply