download

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2558 เวลา 10.15 น. ทางสำนักวิทยบริการได้ตรวจพบความผิดปกติบนระบบเครือข่ายของ มทร.พระนคร เนื่องจากลิ้งเชื่อมภายนอกขัดข้อง (uninet) ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและทำการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้ว ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายของ มทร. พระนคร ได้ตามปกติ แต่จะมีปัญหาการเชื่อมต่อกับภายนอกบ้างเล็กน้อย

ทั้งนี้ ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศต้องขออภัยในความไม่ดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์เครือข่ายของ UNINET ภายในศูนย์พณิชยการพระนคร