วันอังคารที่ 3 มี.ค. 2558 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัท TCS ได้ทำการลากสายอินเตอร์เน็ต  เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย (Access Point) ซึ่งในวันนี้ได้เริ่มทำการติดตั้ง ณ. อาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรม ชั้น 2 โดยที่อาคารนี้ มีการติดตั้งทั้งสิ้น 14 จุด และได้เพิ่มสาย fiber พร้อมทั้งติดตั้งตู้ switch เพิ่ม backbone ที่ชั้น 5 เพื่อให้มีการกระจายสัญญาณได้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2015-03-03 11.08.53

 

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ wifi อาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรม
Tagged on: