1. เข้า cmd โดยใช้งานแบบ Run as Administrator

  1. slmgr /upk ///เป็นการ Uninstall Key เก่าทิ้ง

3. slmgr -ipk xxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx ///เป็นการ Activate digital Key ใหม่

4.เสร็จโชว์ว่า Windows Script Host

Lnstalled product Key xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx successfully.

 

อ้างอิงจาก https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-windows_install/

activation-error-0x803f7001-windows-10-fall/767aee43-4ee6-4e29-aea1-0cd0628ad367

การ Activate Digital Key Windows 10 Build 1709
Tagged on: