ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ จะมี SSID เพิ่มขึ้นมา 3 ชื่อ

– WIFI – RMUTP

-WIFI – RMUTP – STAFF

– edurome

จะมีการเพิ่มจุดบริการดังนี้

ศูนย์พระนครเหนือ

ห้องสมุด จำนวน 1 จุด

อาคารอนุสรณ์ 40 ปี

– ชั้น1 จำนวน 1 จุด

– ชั้น2 จำนวน 2 จุด (ติดตั้งเหมือนชั้น5)

– ชั้น3 จำนวน 2 จุด (หน้าห้อง9305)

– ชั้น4 จำนวน 2 จุด (ติดตั้งเหมือนชั้น5)

-ชั้น5 จำนวน 2 จุด (ระหว่างหน้าห้อง 9506 และ โถงลิฟต์)

-ชั้น6 จำนวน 1 จุด (หน้าโถงลิฟต์)

-ชั้น7 จำนวน 1 จุด (หน้าโถงลิฟต์)

-ชั้น8 จำนวน 2 จุด (ติดนอกประตูม้วนและตามตำแหน่ง)

-ชั้น9 จำนวน 2 จุด(ติดหน้า Locker A และตามตำแหน่ง)

อาคารโรงอาหาร

-โรงอาหารชั้น2 จำนวน 2 จุด

-ห้องประชุมชั้น7 จำนวน 4 จุด แนบตามใต้ลำโพง

ศูนย์พณิชยการพระนคร

อาคารอนุสรณ์ 90 ปี

-โรงอาหาร จำนวน 1 จุด

-ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 จำนวน 2 จุด

อาคาร2

-ชั้น1 หน้าห้องอาหารพระนครคิททเช่น จำนวน 1 จุด

-ชั้น1 หน้าห้อง 2102 จำนวน 1 จุด

-ชั้น1 หน้าห้อง 2106 จำนวน 1 จุด

-ชั้น2 หน้าห้อง 2216 จำนวน 1 จุด

-ชั้น3 ระหว่างห้อง 2312 – 2313 จำนวน 1 จุด

อาคารศิลปศาสตร์

-ชั้น1 หน้าห้อง 1113 จำนวน 1 จุด

-ชั้น1 หน้าห้อง 1116 จำนวน 1 จุด

-ชั้น2 หน้าห้อง 1212 จำนวน 1 จุด

-ชั้น2 หน้าห้อง 1204 จำนวน 1 จุด

อาคารมงคลอาภา

-ชั้น3 หน้าห้องประชุม จำนวน 4 จุด

อาคารการโรงแรม

-ชั้น2 หน้าห้อง 3205 จำนวน 1 จุด

อาคารคณะสิ่งทอ

-ชั้น3 หน้าห้องปฎิบัติการคอม1(231) จำนวน 1 จุด

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ในระหว่างการปรับปรุงอาจจะทำให้การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายเกิดความไม่สะดวกจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย
Tagged on: