วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทดสอบระบบ video conference ศูนย์เทเวศร์

  • ห้องประชุมเล็กชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • ห้อง noc
  • ห้อง self

ทดสอบระบบ Video conference
Tagged on: