1 เปิดโปรแกรมขั้นมาหัวข้อเมนูด้านบนเลือกที่ extras – options

11

 

2 คลิกที่ช่อง start Teamviewer with Windows เพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงานทันที่เมื่อเปิดเครื่อง

ที่หัวข้อ Incoming LAN connections ให้คลิกที่ช่อง เลือกเป็น accept

22

 

3 ทำการตั้ง password เสร็จแล้วกด OK

33

ทำทีมวิวให้เชื่อมต่อแบบlocalภายใน