ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองประชุมวางแผนงานและแนวทางปฏิบัติงาน

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองประชุมวางแผนงานและแนวทางปฏิบัติงาน

วันที่ 27 ก.พ.2561 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนงานและแนวทางปฏิบัติงาน  ให้ทุกศูนย์เตรียมจัดสถานที่เพื่อรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่กำลังจะมาถึง และ จัดการในส่วนที่ได้รับแล้ว ให้พร้อมบริการแก่นักศึกษา ทั้งด้านอุปกรณ์และสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการนักศึกษา เช่น บริการพิมพ์เอกสาร การติดตั้งโปรแกรม บริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านไอทีแก่นักศึกษาอีกด้วย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2011”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2011”

เมื่อวันที่  7-8/3/2554 เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ระบบควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2011” เพื่อนำ software ที่พัฒนาขึ้นใหม่มาใช้ควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและกำหนดมาตรฐานในการให้บริการสำหรับทุกศูนย์ เเลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง