อบรมโปรแกรม moodle ให้กับบุคลากรจากสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมโปรแกรม moodle ให้กับบุคลากรจากสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดอบรมโปรแกรม moodle ให้กับบุคลากรจากสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(วิยาเขตพระนครเหนือ) เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านเนื้อหาสาระการเรียนการสอน ระบบจัดการห้องเรียน การจัดรูปแบบของบทเรียน และระบบจัดการข้อสอบ เป็นต้น      

ประมวลภาพหลักสูตรการฝึกอบรม CompTIA A+ สำหรับกลุ่มบุคลากร

ประมวลภาพหลักสูตรการฝึกอบรม CompTIA A+ สำหรับกลุ่มบุคลากร

ภาพอบรมโครงการ AEC หลักสูตรการฝึกอบรม CompTIA A+ สำหรับกลุ่มบุคลากร  อบรมระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง พระนครเหนือ

ประมวลภาพหลักสูตรการฝึกอบรม CompTIA A+ สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 2

ประมวลภาพหลักสูตรการฝึกอบรม CompTIA A+  สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 2

ภาพอบรมโครงการ AEC หลักสูตรการฝึกอบรม CompTIA A+ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ อบรมระหว่างวันที่ 18-27 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พณิชยการ      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอใช้ห้องเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการอบรม E-Doc

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอใช้ห้องเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการอบรม E-Doc

เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมภายในเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากร ได้แก่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยจัดอบรมขึ้นในวันที่ 9-10 เมษายน 2558 โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักวิทยบริการเป็นอบรมให้กับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวันแรกมีอาจารย์เข้าอบรม จำนวน 52 คน และวันที่สอง มีเจ้าหน้าที่เข้าอบรมจำนวน 35 คน

อบรมการใช้งานระบบ KVM Over Network

อบรมการใช้งานระบบ KVM Over Network

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมการใช้งาน ระบบ KVM Over Network ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ ทางบริษัท ACS ได้จัดส่งวิทยากรมาอบรมและสอนการใช้งานระบบ KVM Over network ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และระบบเครือข่าย(Network)ของ มทร.พระนคร