เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการติดตั้ง switch poe ที่ อาคาร4ชั้น4 เพื่อรองรับ wifi ที่ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่เป็นที่เรียบร้อย

ติดตั้งอุปกรณ์ switch poe เพื่อรองรับ wifi
Tagged on: