วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ขณะที่เจ้าหน้าที่เดินสำรวจระบบเครือข่าย ณ ห้องพักอาจารย์คหกรรม อาคาร5 ชั้น3 ได้พบปัญหาเรื่องเครื่องปริ้นไม่ได้เซ็ทให้ปริ้นแบบแลนเนื่องจากพอร์ทของสวิตซ์เต็มทำให้ต้องแชร์โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดความไม่สะดวกต้องมาเปิดเครื่องคอมก่อน ทางสำนักวิทยบริการฯจึงได้ทำการเปลี่ยนสวิตซ์ตัวใหม่ซึ่งมีจำนวนพอร์ทมากกว่าเดิมเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพ

C360_2014-07-22-10-17-59-795

ดำเนินการเปลี่ยนswitch