วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อนำแสดงสื่อภายในโซนจัดแสดงนิทรรศการของ มทร.พระนคร ในงาน RMUTCON2016ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ41833 P_20160823_150721 P_20160823_1511274184641847

การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26  สิงหาคม 2559 ภายใต้ชื่อRMUTCON2016 โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะเป็นหนึ่งในการประชุมชั้นนำสำหรับ ที่นำเสนอส่งใหม่ พื้นฐานและความก้าวหน้า ในด้านของสหสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้ยัง ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระหว่าง นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในหลากหลายด้านทั้ง ด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และบริหารธุรกิจ และอื่นๆที่มี ความสนใจในการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ปีนี้เป็นการประชุมวิชาการ ปีที่ 7 ของ RMUTIC และ ปีที่ 8 ของ RMUTNC ซึ่งจัดขึ้นทุกๆปี การประชุมวิชาการนี้จะเป็นเวทีเพื่อนำเสนอ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และผลการวิจัย ในด้านของ เทคโนโลยีใหม่และ นวัตกรรม ซึ่งจะมีนักวิจัยชั้นนำ ในทุกๆสาขาที่น่าสนใจจากทั่ว โลก

จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในงาน RMUTCON2016
Tagged on: