1 2 3 4

 

สืบเนื่องจากการทุบตึกเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ ทำให้ระบบเครือข่ายฝั่งสถาปัตยกรรมศาตร์และคหกรรมศาตร์(โชติเวช) เสียหาย ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารจึงได้ติดตั้งระบบ Wi-Fi Point-to-Point เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไว้เป็นการชั่วคราว และเมื่อวันจันทร์ที่ 28 ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารได้เข้าทำการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายด้วยสายไฟเบอร์ออฟติกเป็นที่เรียบร้อย

ปรับปรุงระบบเครือข่ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะคหกรรมศาสตร์