เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2555 เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการฯได้รับแจ้งว่าระบบเครือข่ายอาคารช่างกลโรงงาน ศูนย์พระนครเหนือมีปัญหาขัดข้อง สำนักวิทยบริการฯจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ชำรุด ซึ่งสามารถกลับมาใช้งานระบบเครือข่ายของ มทร.พระนครได้ตามปกติ 4 ก.ค. 2555 15.00 น.

เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย อาคารช่างกลโรงงาน ศูนย์พระนครเหนือ

Leave a Reply