1. ลองไปดูที่การตั้งค่าหน้ากระดาษซึ่งตัวอย่างจะเป็นเซนติเมตรอยู่ตามรูป

3
2.ให้คลิกที่ ไฟล์(File) ไปที่ตัวเลือก(Option) ไปที่ขั้นสูง(Advanced)

เลื่อนหาหัวข้อชื่อแสดง(Display) ดูที่ขื่อ แสดงการวัดในหน่วยของ(Show measurements in units of) ทำการเลือกหน่วยที่ต้องการเปลี่ยน เสร็จแล้วกด ok

4

5

6

7

การตั้งค่าหน่วยกระดาษจาก เซนติเมตร(cm)เป็นนิ้ว(inches) หรือจากนิ้ว(inches)เป็นเซนติเมตร(cm)