S__56770991 

366171 366101 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 4

ปรับปรุงแก้ไขระบบเครือข่าย ตึกคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 4

Leave a Reply