วันที่ 30 กันยายน 2558 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เครือข่ายเข้ามาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักใหม่เพื่อให้รองรับการทำงานของ ipv6 ที่ ชั้น 8 ตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

S__8183810 S__8183812 S__8183813 S__8183814 S__8183816

เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณ switch 6900 ณ ศูนย์พระนครเหนือ
Tagged on: