เมื่อจากวันที่ 4 เมษายน 2558 ช่วงเวลา 10.40 น. เนื่องจากมีเหตุลมพัดแรงและฝนตกทำให้สายไฟฟ้าชำรุด ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ทำการแจ้งการไฟฟ้านครหลวง ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าว เป็นเหตุให้ไฟดับในห้องเซิฟเวอร์ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งเวลา 15.00 ระบบไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ปกติเรียบร้อยแล้ว

P_20150407_182327_renamedP_20150408_084555_renamedP_20150408_104109_renamed

ระบบไฟฟ้าดับ ทำให้ระบบเน็ตเวิรก์ไม่สามารถให้บริการได้ (พระนครเหนือ)