013

เนื่องจากวันที่ 22 มีนาคม 2557 ในเวลา 13.00 น. เกิดเหตุฝนตกหนัก และมีลมพัดแรง จึงทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าฟิลว์ขาด เป็นเหตุให้ไฟดับทั้งศูนย์พระนครเหนือ ในเวลา 13.20 น. และได้ทำการแจ้งการไฟฟ้าในพื้นที่ ให้มาดำเนินการต่อฟิวล์ให้ จึงทำให้ระบบไฟฟ้า กลับมาใช้ได้ดังเดิม ในเวลา 17.30 น.

และเมื่อในวันที่ 23 มีนาคม 255 7 ณ เวลา 8.00 เมื่อสำรวจห้องเซิฟเวอร์ และอาคารเอนกประสงค์ พบว่า กระแสไฟฟ้าจ่ายไฟไม่ครบจึงทำให้ระบบเน็ตเวิร์กไม่สามารถใช้การได้ และได้ทำการตรวจสอบวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร โดยได้รับความร่วมมือ จากน้าสมศักดิ์ และอาจารย์มนัส ในการตรวจสอบจึงได้พบว่า มีฟิวล์จากเสาไฟฟ้า ในบริเวณดังหลังโรงกรองน้ำของคณะวิศวกรรม ขาดอีก 1 ตัว

จึงได้ทำการแจ้งการไฟฟ้า ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไข และทำให้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เป็นปกติในเวลา 14.20 นาที และระบบเน็ตเวิร์ก กลับมาใช้งานได้ในเวลา 14.50 นาที

ระบบไฟฟ้าดับ ทำให้ระบบเน็ตเวิร์กไม่สามารถให้บริการได้ (พระนครเหนือ)