สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมโครงการ ACE ประจำปี 2558 หลักสูตร CompTIA A+ รุ่นที่ 1
ณ ศูนย์พระนครเหนือ ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลียี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัส 55
จำนวน 28 คน โดยมีอาจารย์นพพลและอาจารย์นิลมิตเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาในระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2557

001_renamed 002_renamed 003_renamed 004_renamed

อบรมหลักสูตร CompTIA A+ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 ห้อง 2 (พระนครเหนือ)