สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมโครงการ ACE ประจำปี 2558 หลักสูตร CompTIA A+ รุ่นที่ 1
ห้อง 1 ณ ศูนย์พระนครเหนือ ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัส 55 จำนวน 28 คน โดยมีอาจารย์ปริญญาและอาจารย์นพณรรจ์เป็นวิทยากร
ให้กับนักศึกษาในระหว่างวันที่ 15 – 26 ธันวาคม 2557

000 0001 001 002 003 004

อบรมหลักสูตร CompTIA A+ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 ห้อง 1 (พระนครเหนือ)