มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ National Conference on Computer Information Technologies 2011 (CIT 2011) พร้อมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต UniNet Network Operation and Management Workshop (UniNOMS 2011) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application – WUNCA) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ. นครปฐม

ทั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการ CIT 2011 ใคร่ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หน่วยงานของท่านส่งบทความวิชาการสำหรับการประชุมวิชาการ CIT 2011 และ บทคัดย่อสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ UniNOMS 2011 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่

http://www.ict.mahidol.ac.th/cit2011/

CIT 2011 & UniNOMS 2011

Leave a Reply