เนื่องจากพื้นที่ของคณะศิลปศาสตร์ยังมีจุดอับของสัญญาณ WiFi ทางกลุ่มงานเครือข่าย จึงเข้าทำาการติดตั้ง ตัวกระจายสัญญาณ WiFi (Access Point)  เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้ใช้งาน อินเตอร์เน็ตอย่างคลอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น

DSCN8330-Copy-300x225 DSCN8331-Copy-225x300 DSCN8332-Copy-300x225 DSCN8333-Copy-225x300 DSCN8334-Copy-225x300 DSCN8335-Copy-300x225 DSCN8336-Copy-300x225 DSCN8337-Copy-300x225 DSCN8338-Copy-300x225 DSCN8339-Copy-300x225 DSCN8340-Copy-300x225 DSCN8341-Copy-300x225 DSCN8342-Copy-300x225 DSCN8343-Copy-300x225

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าทำการติดตั้ง WiFi ที่คณะศิลปศาสตร์

Leave a Reply