เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้องอันเนื่องมาจากผู้ให้บริการ internet (ISP) มีปัญหาในการให้บริการ จึงทำให้การใช้งาน internet ภายในมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้การไม่ได้ชั่วคราว  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

nms

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้อง

Leave a Reply