การปรับแก้ภาษาไทยในโปรแกรม SPSS

1.ปิดโปรแกรมที่เปิดก่อน

2.เปิดโปรแกรมโดยยังไม่ต้องเรียก Data

3. คลิก File – New – Syntax

4.พิมพ์คำสั่ง set LOCALE = thai จากนั้นลากทึบ แล้วคลิก Run Select แล้วออกจากโปรแกรม

5.เสร็จสิ้น เปิดโปรแกรมใช้ได้ปกติ

การปรับแก้ภาษาไทยในโปรแกรม SPSS
Tagged on: