Clear stack Alcatel OmniStack LS 6224

Clear stack Alcatel OmniStack LS 6224

ขั้นตอนการ Clear stack Alcatel OmniStack LS 6224 (รุ่นเก่า) เปิดเครื่องขึ้นมา  ในขณะเครื่อง  boot ให้กดปุ่ม Unit ค้างไว้ ขณะที่กดปุ่ม Unit ค้างไว้  ให้สังเกตไฟส้มจะวิ่งวนจากพอร์ต 1-8 ให้ปล่อยปุ่ม Unit ตอนที่ ไฟกระพริบดับระหว่างพอร์ต  8 ไป 1 เสร็จสิ้นการ clear stack  ตรวจสอบได้จากคำสั่ง show stack