การใช้งานระบบ SSL VPN มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การใช้งานระบบ SSL VPN มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดให้ใช้งานระบบ SSL VPN Access สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นบริการเพื่อเข้าถึงเครือข่ายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือใช้งานระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ IP Address ของมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Books ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ฐานข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ เป็นต้น โดยใช้ User name และ Password ซึ่งอาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษา ได้ลงทะเบียนจาก RMUTP-Passport ( ระบบจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ )     ขั้นตอนใช้งาน SSL VPN สำหรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย เข้าหน้าเว็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร rmutp.ac.th – ที่แถบเมนู เลือกหัวข้อ ระบบสารสนเทศ