บำรุงรักษาเครือข่ายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์เทเวศร์

บำรุงรักษาเครือข่ายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเรียบร้อยแล้วและสามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตามปกติ 14 /11/2011 18.30 น.