เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เวลา 19.40  น. อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ  15 – 20 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนลงเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเเละระบบบริการ ต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว

จนกระทั่งเวลา 20.05 น. ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ จึงทำการเปิดระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการได้ดังเดิม

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์
Tagged on:         

Leave a Reply