เมื่อวันที่ 29/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทบบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Switch SMC 8 port ที่เสีย

offpre-1-300x225 offpre-2-300x225 offpre-3-300x225 offpre-4-300x225 offpre-5-300x225

เปลี่ยนอุปกรณ์ switchโหนดย่อย สำนักงานอธิการบดี 29/11/2553

Leave a Reply