เมื่อวันที่ 21-25/1/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์บางส่วนที่ไม่สามารถพิมพ์รายงานจากโปรแกรมระบบบัญชีสามมิติ

21/1/2554  :  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

21/1/2554  : คณะศิลปศาสตร์

21/1/2554  : คณะบริหารธุรกิจ

24/1/2554  : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25/1/2554  : คณะวิศวกรรมศาสตร์

DSCF4013-300x225 DSCF4014-300x225 DSCF4015-300x225 DSCF4016-300x225 DSCF4017-300x225

เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์บางส่วนที่ไม่สามารถพิมพ์รายงานจากโปรแกรมระบบบัญชีสามมิติ
Tagged on:         

Leave a Reply